نور وجود

وبلاگ گروه معارف استان کردستان

فرهنگواره سوره های قرآنی

 
              موضوع: فرهنگواره سوره های قرآنی گردآورنده:لیلا ملکی دبیر دین و زندگی دبیرستان دخترانه محدثه(قروه)  سال تحصیلی90/91     مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف توحید و سپاس خداوند ام القرآن، سبع المثانی، کنز،شفا،کافیه رافیعه گشاینده و آغاز گر کتاب مکی/مدنی 5 7 فاتحه 1 بیان اصول عقاید و ذکر توحید و آفرینش انسان،اجتناب از تصرف نابجا در اموال یتیمان فسطاط القرآن،سنام القرآن داستان گاو بنی اسرائیل مدنی 87 286 البقره 2 توصیف غزوه احد طیبه خاندان عمران پدر مریم (س) مدنی 89 200 آل عمران 3 احکام مربوط به زنان و یتیمان - قوانین ارث نساء الکبری احکام فقهی مربوط به زنان مدنی 92 176 نساء 4 احکام مربوط به صید ،افراد محرم و وضو و غسل و تیمم و حدود مربوط به محاربین که مفسیدین فی الارض هستند و تاکید به وصیت عقود یا منقذه گفتگو از مائده آسمانی به درخواست حواریون مدنی 112 120 مائده 5 نهی از شرک به خدا،فرزند کشی،آدم کشی،خوردن مال یتیم ووفای به عهد،احسان به والدین - سخن گفتن از چار پایان مکی 55 165 انعام 6 داستان آدم،عالم ذر،اعتدال و میانه روی در زینت و خود آرایی المص(حروف مقطعه) سخن گفتن از اصحاب اعراف مکی 39 206 اعراف 7 - بدر غنایم جنگی و ثروتهای عمومی مدنی 88 75 انفال 8 برائت خداوند و رسولش از مشرکان برائت و سیف توبه پذیری خداوند مدنی 13 129 توبه 9 بیان مظاهر قدرت خدا،داستان هایی از نوح،یونس و موسی(ع) - داستان حضرت یونس (ع) مکی 51 109 یونس 10 قصص انبیاء(نوح،هود،صالح،شعیب و لوط(ع)) - داستان حضرت هود وقوم عاد مدنی 52 120 هود 11 زندگی حضرت یوسف و برادران احسن القصص داستان حضرت یوسف(ع) مکی 53 111 یوسف 12 توحید و معاد - پدیده رعد و تسبیح الهی گفتن آن مدنی 98 43 رعد 13 شرح و توصیف قیامت و حساب و جزا و داستان ابراهیم(ع) - داستان حضرت ابراهیم(ع) مدنی 72 52 ابراهیم 14 بیان فرجام کافران و تکذیب کنندکان و داستان آدم (ع) - داستان اصحاب حجر (یکی از شهرهای قوم ثمود) مکی 54 99 حجر 15   مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف ایمان و بعث و معاد نعم وحی ویژه خداوند به نحل مدنی 70 128 نحل 16 بیان ماجرایی از بنی اسرائیل سبحان و بنی اسرائیل شرح اسراء و معراج رسول اکرم مکی 50 111 اسراء 17 داستان کهف و حضرت خضر و موسی(ع)و ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج حائله داستان اصحاب کهف مکی 69 110 کهف 18 داستان زکریا(ع)و مریم(س)وتنزیه از فرزندو شریک و وحدانیت خدا و شرح احوال قیامت کهیعص(حروف مقطعه) داستان مریم(س) مدنی 44 98 مریم 19 - کلیم(از القاب حضرت موسی) آغاز آن با حروف  مقطعه طه مکی 45 125 طه 20 توحید،نبوت،معاد - داستان پیامبران مکی 45 112 انبیاء 21 وجوب حج و احکام قربانی - احکام حج مدنی 103 78 حج 22 اوصاف مومنان، خلقت انسان، نزول باران، داستان حضرت نوح و موسی(ع) - مومنان راستین مکی 74 118 مومنون 23 احکام زنا، حجاب و بیان پاکدامنی عایشه همسر رسول خدا - آمدن آیه زیبای نور مدنی 102 64 نور 24 احتجاج با منکران درباره حقانیت انبیاء و آفرینش آسمانها و زمین در شش روز تبارک کلمه فرقان(جداگر حق و باطل/تورات/قرآن) مکی 42 77 فرقان 25 داستان ابراهیم و موسی و صالح و لوط و شعیب (ع)و دستور خدابه رسول اکرم برای دعوت خویشاوندان نزدیک طسم(حروف مقطعه) و جامعه بیان حال شاعران حقگو و باطل گو مکی 47 227 شعراء 26 داستان سلیمان و بلقیس و احوال حشر و معاد سلیمان و طسین(حروف مقطعه) اشاره به داستان مور و حضرت سلیمان(ع) مکی 48 93 نمل 27 داستان انبیاء و قارون موسی و فرعون داستان سرایی مربوط به بعضی انبیاء مکی 49 88 قصص 28 داستان نوح،لوط،شعیب،صالح و هود(ع) - عنکبوت جانور  در تمثیل مکی 85 69 عنکبوت 29 ظهور فساد در بر و بحر –شادمانی هر گروهی بر آنچه که بر دست دارد - شکست خوردن ایرانیان از رومیان مکی 84 60 روم 30 مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف احکام اخلاقی-ناسپاسی کافران-خبر نداشتن از زمان قیامت - داستان لقمان مکی 57 34 لقمان 31 توحید و معاد مضاجع بخاطر داشتن سجده مکی 75 30 سجده 32 ارث-آداب اجتماعی آموختن به همسران پیامبر (ص)-حجاب برای زنان - داستان مشرکان همدست و غزوه احزاب مدنی 90 73 احزاب 33 داستان داود و سلیمان(ع) داود داستان قوم سبا مکی 58 54 سباُ 34 هشدار به انسان از شر شیطان و شگفتیهای آفرینش و احوال قیامت ملائکه اشاره به نام خداوند مکی 43 45 فاطر 35 داستان حبیب نجار  و جهان آخرت حبیب نجار-رافعه-معممه-قلب قرآن حروف مقطعه یاسین مکی 41 83 یس 36 فرشتگان و قیامت-بهشتیان و داستان امتحان الهی ابراهیم(ع) - سوگند به فرشتگان صف در صف مکی 45 182 صافات 37 اشاره به داستان داود و سلیمان و ایوب(ع)وسرپیچی شیطان در سجده به انسان داود حرف(ص) مکی 38 88 ص 38 تنزیه خدا از فرزند و تسخیر ماه و خورشید به امر الهی و آفرینش8 فرد از انعام غرف-سوره العرب بردن گروه بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ مکی 59 75 زمر 39 صفات الهی و نیایش فرشتگان و عذ اب فرعونیان مومن-طول-حم اولی نام خداوند مکی 50 85 غافر 40 شهادت دادن جوارح دوزخیان در قیامت و فرجام شناسی سجده کتاب شیوا بیان شده مکی 61 54 فصلت 41 هشدار دادن ام القری (مکه )به قرآن و رسالت رسول خدا(ص) حم-عسق(حروف مقطعه) در حق مسلمانان و مومنان مشورت کردن مکی 62 53 شوری 42 نعمت باران و آفرینش گونه های گیاهی و جانوری و چار پایان و اینکه کافران فرشتگان را دختران خدا می نامیدند - زیورهای زر و سیم مکی 63 89 زخرف 43 توصیف عذابهای دوزخ - عذاب دود برای کافران مکی 64 59 دخان 44 قدرت خدا بر زنده کردن مردگان – تخطئه کردن نگرش کفار - سرزمین قوم عاد مکی 66 35 احقاف 45   مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف اعمال ناروا کارنامه اعمال نیک را تباه می کند قتال آمدن نام محمًد در آن مدنی 95 38 محمًد 46 تصویری از پیروزی مسلمانان - فتح مبین(صلح حدیبیه)و فتح مکًه مدنی 111 29 فتح 47 حفظ حرمت خانه رسول خدا(ص) توسط مراجعه کنندگان - اتاق های کوچک همسران رسول الله مدنی 106 18 حجرات 48 توحید و معاد باسقات(درختان بلند) عبارت قاف و سوگند به قرآن مجید مکی 34 45 ق=قاف 49 "    " - فرشتگان وپدیده های  شگرف آفرینش مکی 67 60 الذاریات 50 توصیفی از نعمتهای بهشتیان و توبیخ مشرکان تجلی گاه حضرت موسی(ع) کوه مقدس طور مکی 76 49 طور 51 معراج رسول خدا(ص) - کلمه نجم(ستارگان ثریا) مکی 23 62 نجم 52 تصویری از قیامت -دوزخیان و بهشتیان اقتربت/مبیضه معجزه شق القمر مکی 37 55 قمر 53 حیات اخروی آلاء(نعمتها) از اسماء الحسنی مکی 99 78 الرحمن 54 توصیف قرآنی از قیامت و یاران دوزخ و بهشت - از نامهای قیامت مکی 48 96 واقعه 55 توحید و معاد - پدید آوردن آهن به خاطر سختی و صلابت مدنی 94 29 حدید 56 احکام:نهی از نجوا-دادن صدقه پیش از ملاقات با پیامبر-جا باز کردن برای تازه وارد در مجلس - شکایت بردن زنی از همسرش نزد رسول الله مدنی 105 22 مجادله 57 شرح غزوه بنی نضیر - رهسپاری و آوارگی یهودیان بنی نضیر مدنی 101 24 حشر 58 امتحان ایمان زنان مهاجر از مکه به مدینه مودًت زن آزموده مدنی 91 13 ممتحنه 59 وعده حضرت عیسی(ع) به پیامبر پس از خود عیسی کسانی که در راه خدا کارزار (جنگ)میکنند مدنی 109 14 صف 60   مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف آداب نماز جمعه - حکم نماز جمعه مدنی 110 11 جمعه 61 درباره صفات منافقان - احوال و اعمال منافقان مدنی 104 11 منافقون 62 حیات اخروی و ضرورت بندگی خدا –پسندیدگی قرض الحسنه - روز حسرت مدنی 108 18 تغابون 63 عده نگه داشتن زنان نساء الصغری احکام طلاق مدنی 99 12 طلاق 64 تحریم حلال الهی توسط رسول خدا جهت خوشنودی خاطر همسرانش تحًرم حرام شمردن حلال الهی توسط رسول الله مدنی 107 12 تحریم 65 توحید و معاد-نگهبانان جهنم منًاعه/منجیه خداوند فرمانروا مکی 77 30 ملک 66 سخن گفتن از منکران دین و قرآن-چشم زخم - سوگند خدا به قلم مکی 2یا5 52 قلم 67 شرح احوا ل دوزخیان و بلای قوم عاد و ثمود - در هم شکن مکی 78 52 حاقًه 68 در مورد فرشتگان و روح و احوال مومنان و منکران ساٌل درجات-یکی از نامهای خداوند مکی 77 44 معارج 69 داستان حضرت نوح(ع) - داستان حضرت نوح مکی 71 28 نوح 70 شگفت زده شدن جنیان از قرآن - موجود نامرئی معروف مکی 40 28 جن 71 حکم نماز شب - جامه بر خود پیچیده مکی 3یا4 20 مزًمل 72 احول دوزخیان ازجمله بزرگان قریش - جامه بر خود پیچیده(در باب رسول خدا(ص)به هنگام وحی ) مکی 4 56 مدثًر 73 تاکید بر وقوع قیامت لا اقسم سوگند خدا به قیامت مکی 31 14 قیامت 74 افطار دادن دهر/ابرار روزگار دراز بر انسان گذشتن مکی 96 31 انسان 75         مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف مضامین اخروی و معادی عرف سوگند به فرستادگان پیاپی مکی 33 50 مرسلات 76 عذابهای دوزخیان و نعمتهای بهشتیان عمً/معصرات/ تسائل خبر قیامت مکی 80 40 نبعاٌ 77 توصیفی از جهان آخرت - سوگند به فرشتگانی که جان آدمیان را می گیرند مکی 81 46 نازعات 78 آمدن نابینایی نزد رسول خدا و ذکر داستان او اعمی/سفره روی ترش کردن و بر گرداندن مکی 24 42 عبس 79 توصیف آغاز قیامت و ملاقات رسول خدا با جبرئیل کورت تاریک شدن خورشید مکی 7 29 تکویر 80 نشانه های ظهور قیامت - از هم گسستن آسمانها مکی 82 19 انفطار 81 توصیف سرنوشت منکران پیامبر که قرآن را افسانه می شمردند تطفیف کم فروشان مکی 86 36 مطوففین 82 توصیف آغاز قیامت –نامه اعمال - بر شکافتن آسمان به هنگام قیامت مکی 83 25 انشقاق 83 داستان پر رنج اصحاب اخدود و فرعون و ثمود - سوگند به آسمان دارای برجها مکی 27 22 بروج 84 بازگرداندن انسان در قیامت به وسیله خداوند - سوگند به آسمان و ستاره درخشان مکی 36 17 طارق 85 احوال سخت دلان بی ایمان در آخرت - تسبیح الهی مکی 8 19 اعلی 86 عاقبت کار بی ایمان و رستگاری مومن - سخن گفتن از قیامت مکی 68 26 غاشیه 87 سخن گفتن با نفس مطمئنه و اشاره به باغ بهشت آسایی ستون دار - سوگند به سپیده دم مکی 10 30 فجر 88 تخطئه کارهای ناروای منکران پیامبر و سرنوشت اصحاب یمین - سوگند به بلد(مکًه) مکی 35 20 بلد 89 داستان صالح و ناقه صالح و کشته شدن آن به دست ثمودیان ناقه صالح سوگند به خورشید مکی 26 15 شمس 90     مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف سرانجام شوم بی ایمانان و نیک بختی مومنان - سوگند به شب مکی 9 21 لیل 91 تسلی خاطر به پیامبر به خاطر نجات از فقر و پناه دادنش از یتیمی - سوگند به روشنایی روز مکی 11 11 ضحی 92 تسلی خاطر به پیامبر انشراح شرح صدر پیامبر به نور ایمان مکی 12 8 شرح 93 سوگند خدا به تین، زیتون و شهر مکًه که انسان گناه کار به اسفل سافلین سقوط می کند - سوگند خدا به تین و زیتون:1-انجیر خوراکی2-مسجد دمشق3-طور تینا در شام4-مسجد بیت المقدس5-طور زیتا در شام مکی 28 8 تین 94 دعوت رسول خدا به خواندن وحی و تعلیم خداوند به انسان توسط قلم اقرا آفریدن انسان از خون بسته مکی 1 19 علق 95 نزول قرآن در شب قدر و بیان اهمیت شب قدر انا انزلنا نازل شدن قرآن در لیله القدر مکی 25 5 قدر 96 بیان دیر باوری اهل کتاب در قبول حقانیت رسالت پیامبر(ص) اهل کتاب یا قیامت سخن گفتن از شاهد و گواه/برهان روشنگر مدنی 100 8 بیًنه 97 مهم ترین پیام های اسلام و قرآن زلزال زلزله نهایی زمین در آغاز قیامت مدنی 93 8 زلزله 98 ناسپاسی کافران و مال دوستی آنان و توصیف جهادگران دلاور - سوگند به اسبان جهاد گر مکی 14 11 عادیات 99 احوال انسانهای نیکو کار و گناه کار - درهم کوب که از صفات قیامت است مکی 30 11 قًارعه 100 فخر فروشی کافران - افزون طلبی و دنیا زدگی کافران مکی 16 8 تکاثر 101 سوگند به اینکه انسان زیانکار است مگر صالح باشد والعصر سوگند به روزگار مکی 13 3 عصر 102 توهم باطل کافران مال پرست - وای بر عیب جوی طعنه زن مکی 32 9 همزه 103 داستان ابرهه که قصد ویران سازی کعبه را داشت الم تر توصیف سپاه طغیانگر ابرهه مکی 19 5 فیل 104 توصیف خدا در مورد اساس و محور همبستگی قریش ایلاف همبستگی قریش مکی 29 4 قریش 105     مضمون نام دیگر وجه تسمیه مکی/مدنی ترتیب نزول تعداد آیه نام سوره ردیف جلوگیری از دادن زکات یا لوازم زندگی به دوست و آشنا و همسایه ارایت الذی/ دین / تکذیب بیان رفتار کسانی که از ماعون جلوگیری می کنند مکی 17 7 ماعون 106 1-خیرکثیر2-حوض کوثر در بهشت3-بیان نسل حضرت زهرا(س) انا اعطینا نعمت دادن کوثر به رسول خدا از جانب خدا مکی 15 3 کوثر 107 دستور به مدارا و نرمش از جانب پیامبر در آغاز دعوت و اجازه قیام مسلحانه - شیوه گفتگوی نرم و قاتع با کافران را به رسول الله می آموزد مکی 18 6 کافرون 108 نصرت الهی در فتح مکه و وداع خدا و  جبرئیل با رسول خدا و پایان وحی اذا جاء/تودیع پیروزی الهی در فتح مکه مدنی 114 3 نصر 109 شرح حال آزار و اذیت ابولهب تبت/لهب/ابولهب توبیخ همسر ایشان حماله الحطب (آتش بیار معرکه) و توبیخ ابولهب عموی پیامبر از جانب خدا مکی 6 5 مسد 110 توحید و صمدیت خداوند توحید/برائت/تجرید/تفرید/اساس/معرفت اعتقاد راسخ به مضامین توحیدی مکی 22 4 اخلاص 111 پناه بردن پیامبر وهمه مسلمانان به خدا - نامبردن از پروردگار فلق مکی 20 5 فلق 112 پناه بردن به خداوند از شر شیاطین وسوسه گر - نامبردن از پروردگار انسانها مکی 21 6 ناس 113 دعوت به توحید و بیان نبوت ،معاد حم(حروف مقطعه)   مکی   37 جاثیه 114         *بلندترین آیه قرآن :تداین/دین/مداینه(آیه286بقره) *به سوره بقره و آل عمران زهراوان گفته می شود *کوچکترین آیه قرآن به جز حروف مقطعه که فقط شامل یک کلمه است:آیه 64 سوره الرحمن(مدهامتان: دو برگ سبز سیه تاب) *سوره های 29 گانه ای که با حروف مقطعه شروع می شود: 1-بقره(130حکم فقهی در آن است) 2-آل عمران3-اعراف4-یونس5-هود6-یوسف7-رعد8-ابراهیم9-حجر10-طه11-شعرا12-عنکبوت13-روم14-نمل15-لقمان16-سجده17-یس18-(ص(-)19-غافر20-فصلت21-شورا22-زخرف23-دخان24-احقاف25-(ق)26-الرحمن27-قلم28-مریم29-جاثیه *سوره هایی که دارای سجده واجب هستند که عزایم نام دارند:1-نجم(عرفانی ترین سوره)2-علق 3-فصلت 4-سجده * سوره هایی که سجده مستحب دارد: آیه سوره ردیف آیه سوره ردیف 14 رعد 6 206 اعراف 1 18 و77 حج 7 48 نحل 2 25 نمل 8 60 فرقان 3 28 انشقاق 9 24 ص 4 106 اسرا 10 57 مریم 5     *سوره هایی که مسبحات(تسبیح و نیایش الهی) نام دارند: 1-حدید   2-حشر  3-جمعه  4-تغابن  5-اعلی  6-رعد *سوره هایی که با سوگند آغاز می شود:1-احقاف 2-(ق) 3-الذاریات 4-طور  5-نجم 6-قلم 7-مدثر 8-قیامت 9-مرسلات 10-نازعات 11-تکویر  12-انشقاق 13-بروج  14-طارق  15-فجر 16- بلد 17-شمس 18-لیل 19-ضحی 20-تین 21-عصر 22-عادیات *سوره های 5 گانه که با قل آغاز می شوند(مقولات):1-جن 2-کافرون 3-اخلاص 4-فلق 5-ناس(مجموعاً این دو را معوذتین(پناه جویی از خدا) گویند) *سوره های زمانیه(که با اذا آغاز شده):1-انفطار 2-انشقاق 3-زلزله 4- نصر 5-منافقون *سوره هایی که در آن ترجیع بند وجود دارد:1-مرسلات(ویلً یومئذ للمکذبین)2-(الرحمن فباَی آلاء ربکما تکذبان) *سوره ای که دارای دو بسم الله الرحمن الرحیم است:1-سوره نمل در آغاز و آیه 30 *سوره هایی که دارای احکام فقهی است:1-بقره 2-نساء 3-نور          
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ دی۱۳۹۱ساعت 11:51  توسط گروه معارف متوسطۀ دوم استان کردستان  |